Tłumaczenie strony

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU FUMO-Ostrzeszów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 25,  63-500 Ostrzeszów;
 2. Kontakt z wyznaczonym Administratorem Danych Osobowych (ADO): tel. 62 731-29-64,
  email: [email protected]
 3. Regulamin strony internetowej jest dostępny pod adresem: https://fumo.com.pl/polityka-cookies-rodo

 

II. Zbierane dane

 

Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu A poniżej [Dane zbierane automatycznie].

 

A. Dane zbierane automatycznie

 

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics .
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych usług,c) tworzenie statystyk oglądalności,d) śledzenie preferencji Użytkownika,
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Strony Internetowej oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. 3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. Do wypisania i zablokowania zbierania danych może posłużyć narzędzie  Google blokujące Google Analytics znajdujący się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

III. Wykorzystanie danych

 

 1. Dane podane przez Użytkownika Administrator wykorzystuje do:
  a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika
  b przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  c) wsparcia
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Strony Internetowej,
  f) prowadzenia działań marketingowych.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę PPHU „FUMO-Ostrzeszów” Sp. z o.o. – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, działań marketingowych.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub będą udostępnione  PPHU „FUMO-Ostrzeszów” Sp. z o.o.  – wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Stronie Internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Strony Internetowej oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Strona Internetowa notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej.

 

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

 

V. Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Usługodawca, Sprzedający jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały wyszczególnione na Stronie Internetowej komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony Internetowej, a także zaprzestania działalności, oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

VII. Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach :

 

 1. Wykonania umowy kupna sprzedaży towarów i usług oferowanych przez PPHU FUMO-Ostrzeszów Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , do czasu zakończenia umowy.
 2. Marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu PPHU FUMO-Ostrzeszów Sp. z o.o. do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 3. Finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości , do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
 4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu PPHU FUMO-Ostrzeszów Sp. z o.o. do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń.
 5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO –  prawnie uzasadnionego interesu PPHU FUMO-Ostrzeszów Sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

 

VIII. Kontakt

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Strony Internetowej
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną  (c) zmiany oferty Strony internetowej dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.